Allah (C.C) ilk teblig emri olan ´´Ey örtülere bürünen (Resulüm), kalk ve insanlari uyar.´´ Ayeti celilesi gelince Peygamberimiz teblig görevine baslamis

ve insanlari Allahin birligine, davet etmeye baslamisti.

Davete ilk icabet edip müslüman olanlarin isimleri şunlardır=

Ilk Müslümanlik serefine sahip olan kisi hazreti Hatice´dir.

Hz.Ali,hz Ebubekir,hz Zeyd b.Harise,Bilal-i Habesi ve Annesi Hamame,Ebu Fukeyhe, Halid b.Said,Umeyne bint-i Halef,Amr b.Said,Zubeyr b.Avvam, hz. Osman,hz.Talha b. Ubeydullah,Sad b. Ebi Vakkas, Abdurrahman b. Avf, Ebu Ubeyde b.Cerrah, Ebu Seleme,hz Ümmü Seleme,Osman b.Mazun, vb...

Çünki, vallahi, sizin başınıza, büyük bir iş gelmiştir dedi .

 

Edillei Şeriyye Nedir ?
a= Kitap: H z Kuranı kerimdir.

b= Sünnet: H z Peygamberimizin ( S.A.V ) söz fiil ve takrirleridir.

c= İcma: Bir asırda bulunan islam uzmanlarının dinî hükümler üzerine ittifak etmeleridir.

d= Kıyas-ı fukaha: Bir şeyde sabit olan hükmün mislini diğer bir şeyde de bir görüş ve içtihat neticesi olarak açıklanmasıdır.

Feri Deliller.

a= İstihsan: Hadis veya icma gibi bir delil ile sabit olan hükümlerdir.

b= Örf ve adet: Kitap ve sünnete uygun olan Hareketlerdir.

c= Taklit: Hak olduğuna inanarak yaşanılan bir durumu aynen yaşamaktır.

d= İstishap: Mazide sabit olan bir şeyin , halen de sabit, baki olduğuna inanmaktır.

e= Mesalih-i Mürsele: İnsanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren; fakat geçerli veya geçersiz bir delil olmayan manalardır.

f= Sahabi Kavli: Hz Peygamberden duyulan bir bilgiye dayanan delillerdir.

BAZI İSLAMÎ TERİMLER

Müfessir: Kuranı Kerim'in anlamını en güzel açıklayan din alimi ve Din uzmanı demektir.

Muhaddis: Hadis konusunda peygamber efendimizin hadislerini sözlerini en güzel şekilde yorumlayandır.

Mufakkıh: Fıkıh konusunda uzman olan din alimi İslam hukukun da uzman olan demektir.

ASHABI KİRAMDAN MEŞHUR FUKAHAİ KİRAM

1- Hz Aişe-i Sıddıka ( R.A.H ): Hz Peygamber efendimizin muhterem hanımıdır. ve ilk halife Hz Ebubekir ( R.A ) ' in kızıdır. Hem fıkıh hem de hadis konularında hanım bir uzmandır 2210 hadis rivayet etmiştir.

2- Abdullah İbnü Abbas ( R.A ): Hz Peygamber efendimizin amcası olan Hz Abbas'ın oğludur. Tefsir , hadis ve fıkıh sahasında uzmandır. Hz Ömer, İbnü Abbas'a çok genç olmasına rağmen ilminden dolayı çok hürmet ederdi. Hz Peygamberimiz de ona şöyle dua etmiştir. '' Ya Rabbi ! Onu dinde fakih kıl ve ona tefsir ilmini nasip buyur. ''

3- Abdullah İbnü Mesut ( R.A ): Kuran-ı Kerim'i güzel okuyumasıyla ve fıkıh uzmanlığıyla tanınır.

4- Abullah İbnü Ebi Bekir ( R.A ): Hz Ebubekirin oğludur. Fıkıh uzmanıdır. Hz Peygamberimiz ile. Babasına Sevr mağarasın da iken yemek ve su taşırdı.

5- Abdullah İbnü Ömer ( R.A ): Hz Ömer'in oğludur fukaha ve muhaddistir. '' Abadile-i erbaa '' ünvanı alanlardan da biridir.

6- Abdullah İbnüz Zübeyr ( R.A): Cennetle müjlenenlerden olan Hz Zübeyr'in oğludur. Hz Aişe halasıdır. Fıkıh uzmanıdır.

7- Abdurrahman İbnü Avf ( R.A ): Cennetle müjlenenlerden olan Fakih bir sahabedir.

İNSANIN YAŞAYACAĞI HAYATLAR.

1- Dünya hayatı

2- Kabir hayat: İnsanın en yalnız kaldığı hayat kabir hayatıdır. Sahabelerden biri vefat eder. Onu kabrine defnederler Hz Osman üzüntüsünden ağlayıp göz yaşı döker Ya Osman niçin ağlıyorsun yoksa ölümden mi korkuyorsunuz diyenlere hayır Ölüm Allah'ın emridir Allah'ın takdiridir kaderdir keder değildir. İnsanın en yalnız kaldığı hayat kabir hayatıdır. Üzüntüm kederim ızdırabım Kabri Şerifine defnettiğimiz arkadaşımızın şu andaki yalnızlığınadır. Ameliyle baş başadır. Buyurdular

3- Ahiret hayatı

4- Berzah Alemi: Bedene girecek ruhlarla , bedenden çıkıp haşre kadar bekleyecek ruhların bulunduğu mekandır.

CENNET

Yüce Allah'ın kudretiyle 7 kat göklerin üzerinde arş ve kürsinin altında, arş'ın nuruyla 8 bölümden yaratılmış , iman edip salih amel yapanların hiç ölmeyecekleri ve 33 yaşında olarak çalışmadan yiyecekleri mutluluk yerine cennet denir.

1- Celal cenneti beyaz incidendir.

2- Selam cenneti kırmızı yakuttan yapılmıştır.

3- Me'va cenneti yeşil zebelcettendir.

4- Huld cenneti sarı mercandandır.

5- Naîm cenneti beyaz gümüşdendir.

6- Firdevs cenneti kırmızı altındandır.

7- Karar cenneti sarı misktendir.

8- Adn Cenneti En güzel incidendir. Burası bütün cennet bölümlerinin ortasında en yüksekte olanıdır. Buraya peygamberler, doğrular, cami ve mescid yaptıranlar , onaranlar ve kuran-ın tamamını ezberleyen hafızlar olacaktır. Bunlar yüce Allah'ın cemalini göreceklerdir. Diğer bölümlerde olanlar ise sıraya girerek Allah'ın cemaline bakacaklardır.

Bütün cennetlerin derecelerinin toplamı Kuran-ı Kerim'in ayetlerinin toplamı kadardır. Yani 6666 derecedir. Çünkü cennet ehli ezberledikleri kuran ayetleri kadar derecelere ulaşacaklar. Bu nedenle ; '' Kuran hafızları '' cennet derecelerinin en üstüne nail olmuş ve yerleri '' Adn Cennetinin ortası olmuştur '' Cennet bekçisinin adı Rıdvan'dır.

CEHENNEM

Cehennem Yüce Allah'ın c.c yerin 7 kat altında 7 tabaka halinde yarattığı yerdir. Her tabaka bir birinden aşağıdadır. Cehennemin bekçisinin adı da maliktir. Cehennem iman etmeyen veya iman edipte günahkar olanların ceza çekecekleri yerdir.

1- Cehennem; Günahkar müminlerin bulunacağı en üstteki yerdir.

2- Saîr cehennemi ; Hristiyanların bulunacağı yerdir.

3- Sakar cehennemi. Yahudilerin bulunacağı yerdir.

4- Cahîm cehennemi; Dinden dönenlerin ve şeytanların bulunacağı yerdir.

5- Hutama cehennemi; yecüc - mecüc ve kafirlerin bulunacağı yerdir.

6- Lezaa cehennemi; puta ve ateşe tapanlar ile sihirbazların bulunacağı yerdir.

7- Haviye cehennemi; zındıkların ve münafıkların bulunacağı yerdir.

Cehennemin yakıtı; İnsanların kendi vücutları ile dağ ve taşlardır. Cehennemin her birinde; Köpekler yılanlar akrepler zehirler ve kaynar sular ile buzlar ve zakkum gibi bin türlü azap vericiler vardır.

KABİRLERİNDE ET VE KEMİKLERİ ÇÜRÜMEYECEK OLANLAR

1- Peygamberler.

2 - Gaziler

3 - Özü sözüne uyan alimler.

4 - Şehitler

5 - Kuranı baştan sonu ezberleyip de ezberini muhafaza edenler.

6 - Müezzinler

7 - Doğum yaparken ölen kadınlar.

8 - Haksız yere öldürülen kimseler.

9 - Cuma günü ölenler.

10 - Cuma gecesi ölenler.

Müslümanlar Mahşere 12 grup halinde gideceklerdir.

1- Kolsuz ve bacaksız olarak gidecekler; Bunlar kul hakkı yiyenler ve insanları rahatsız edenlerdir.Nisa sûresi ayet 36

2- Domuz şeklinde gidecekler; Namazı tembellikten dolayı terk edenlerdir. Mâun sûresi ayet 4-7

3- Karınları dağ gibi olmuş kafir şeklinde içleri yılan ve çiyanlarla dolu gidecekler; Zekatı vermeyenlerdir. Tevbe sûresi ayet 34

4- Ağızlarından kan akarak gidecekler; Alış verişte yalancılığı meslek haline getirenler Ali imran sûresi ayet 77

5- Şişmiş ve leşten daha kötü koku saçarak gidecekler; Allah'tan korkmayıp insanlardan çekinerek gizli kötülük yapanlardır Nisa sûresi ayet 108

6- Boğazları kesilmiş olarak gidecekler; Bunlar yalan yere şahitlik yapanlardır. Hac sûresi ayet 30

7- Dilsiz ağızlarından kan ve salyalar saçarak gidecekler; Bunlar şahitlikten sakınanlardır Bakara suresi ayet 283

8- Utancından başlarını ayaklarına kadar indirerek yerle bir edip gidecekler; Bunlar zina edenlerdir. İsra sûresi ayet 33

9- Yüzleri siyah karınları ateşle dolu gözleri kan çanağına dönmüş olarak gidecekler; Bunlar yetim malı yiyenlerdir. Nisa sûresi ayet 10

10- Abras ve cüzzamlı olarak gidecekler; Bunlar ana babaya isyan edenlerdir. İsra sûresi ayet 23

11- Gözleri kör dişleri öküz boynuzu gibi dışarı fırlamış dudakları aşağı sarkmış gidecekler; Bunlar devamlı içki içenlerdir. Maide sûresi ayet 90

12- Yüzleri ışık saçarak mahşere gidecekler bunlar müminlerdir. Bunlar Allaha inan ve emirlerini yerine getirenlerdir Kehf sûresi ayet 107 - 110

KABİR HAYATINDA İNSANA YARDIMCI OLACAK AMELLER

1 Önümüzde namaz

2 Sağımızda Oruç

3 Solumuzda zekat ve hac.

4 Arkamızda sadaka ve hayırlarımız olacaktır.

İLİM SAHİPLERİNE KARŞI SAYGI GÖSTERMELİYİZ

Peygamberimiz ( S.A.V ) de şöyle buyurdular '' Büyüklerimize saygı göstermeyen , onların kıymetini bilmeyen; küçüklerimize şefkat ve merhamet etmeyen; İlim adamlarımızın değerini bilmeyen kimse bizden değildir''

İbnü abbas ( R A ) Seyid b. sabit'in atının özengesini , ilminin ve kadrinin yüceliğinden dolayı tutar ve şöyle buyururdu ; '' İlim adamlarına böyle saygı göstermekle emr olunduk''

İmam-ı Şafiî buyurdular ki '' İmam-ı Malik'in huzurunda defterimin yapraklarını hocamın önünde diz çöküp edeple otururum. Çünkü kendilerinden ilim öğrendiğimiz hocalarımıza karşı saygılı ve mütevazi olmakla emr olunduk.''

İmam-ı Şafiî'nin talebelerinden biri diyor ki ; '' Vallahi, Şafiî hocam bana baktığı zaman onun heybetinden ve ona olan saygımdan su içmeye bile cesaret edemezdim''

İmam-ı Gazali diyor ki '' İlme ancak tevazu ve gönül kulağını bütünüyle vererek erişile bilinir.''

Bir insan hocasını anarken saygılı davranmalı ve şöyle demeli '' Efendim , Sayın hocam , Üstadım '' Gibi saygı ve hürmet nezaket ifade eden sözle hitap etmeli. Yine hocasının gıyabında anarken şöyle anmalı '' Faziletli hocamız , büyük üstadımız , mürşidimiz'' gibi ifadelerle anmalı.

Ratkele Konular
Son Eklenenler
 
Sitemap

Web Tasarım SeRKaN - SevdaRuzgari.Net Copyright 2009 SevdaRuzgari İştirakıdır.
Sohbet | chat | Sevda | Ankara Sohbet | Zurna | Zurna Tk | Facebook | İstabul chat | İstanbul Sohbet | Dj Akman | Bayanlarla Sohbet | Nazli Cafe | Bizim Mekan | Burçlar Astroloji | Blog